הזכות להתנגד למעצר לא חוקי - 

 

 

"כל אדם זכאי להתנגד למעצר שעומדים לבצע נגדו שלא כחוק. 'הפועל יוצא מקיום הזכות, אשר לכל אזרח להיות חופשי ממעצר', אומר לורד סומונדס במשפט (heristie V. Leachinsky (1947' 1 A.E.R. 575)) "הוא כי זה זכאי להתנגד למעצרו אלא אם אותו מעצר חוקי".זאת אומרת: זכותו של אדם להתנגד למעצר, שאחר אומר או מנסה לבצע נגדו, תלויה בכך, אם לשני הסמכות החוקי לעצרו או, כפי שאומר לורד du Parg במשפט האמור (בעמ' 578): "הזכות לעצור והחובה להיכנע (למעצר) עומדות ביחס שווה זה לזו" (The right to arrest and the duty to submit are correlative)".

 

כב' השופט שמעון אגרנט - ע"פ 136/51, מנחם פרנקל נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל, פ"ד ה(4), 1602